نقشه خطیبی

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده

نقشه تقی زاده

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده

رج شمار

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده