فرش تبریز طرح محرابی تمام پشم (آنتیک بیش از صد سال قدمت)

فرش تبریز طرح محرابی تمام پشم (آنتیک بیش از صد سال قدمت)

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش مود بیرجند طرح خشتی پشمی ابریشم دار

فرش مود بیرجند طرح خشتی پشمی ابریشم دار

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش مشهد طرح افشان تمام پشم

فرش مشهد طرح افشان تمام پشم

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش کرمان طرح لچک ترنج تمام پشم

فرش کرمان طرح لچک ترنج تمام پشم

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح هریس کرک ابریشم دار چله نخ

فرش تبریز طرح هریس کرک ابریشم دار چله نخ

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح هریس کرک ابریشم دار چله نخ

فرش تبریز طرح هریس کرک ابریشم دار چله نخ

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح نوری کرک و چله و گل ابریشم

فرش تبریز طرح نوری کرک و چله و گل ابریشم

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح هریس حاشیه ابریشم

فرش تبریز طرح هریس حاشیه ابریشم

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح نشاط چله و ترنج ابریشم

فرش تبریز طرح نشاط چله و ترنج ابریشم

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح نشاط کرک و ابریشم

فرش تبریز طرح نشاط کرک و ابریشم

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح ماهی کرک ابریشم دار

فرش تبریز طرح ماهی کرک ابریشم دار

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح هریس کرک ابریشم دار

فرش تبریز طرح هریس کرک ابریشم دار

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح خطیبی ریشه و حاشیه ابریشم

فرش تبریز طرح خطیبی ریشه و حاشیه ابریشم

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح سالاری دو متن چله و حاشیه ابریشم

فرش تبریز طرح سالاری دو متن چله و حاشیه ابریشم

طرح فرش ,
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح هریس کرک ابریشم دار چله نخ

فرش تبریز طرح هریس کرک ابریشم دار چله نخ

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح گنبدی کرک ابریشم دار

فرش تبریز طرح گنبدی کرک ابریشم دار

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح علیا کرک و ابریشم

فرش تبریز طرح علیا کرک و ابریشم

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح هریس کرک ابریشم دار چله نخ

فرش تبریز طرح هریس کرک ابریشم دار چله نخ

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح هریس کرک ابریشم دار

فرش تبریز طرح هریس کرک ابریشم دار

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش قم طرح ترنج تمام ابریشم

فرش قم طرح ترنج تمام ابریشم

طرح فرش ,
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش قم طرح لچک ترنج (زمینه سیاه قلم) تمام ابریشم

فرش قم طرح لچک ترنج (زمینه سیاه قلم) تمام ابریشم

طرح فرش ,
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح خطیبی کرک و ابریشم

فرش تبریز طرح خطیبی کرک و ابریشم

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش قم طرح لچک ترنج تمام ابریشم

فرش قم طرح لچک ترنج تمام ابریشم

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش قم طرح خشتی غلط تمام ابریشم

فرش قم طرح خشتی غلط تمام ابریشم

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش قم طرح لچک ترنج کف ساده تمام ابریشم

فرش قم طرح لچک ترنج کف ساده تمام ابریشم

طرح فرش ,
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش قم طرح لچک ترنج تمام ابریشم

فرش قم طرح لچک ترنج تمام ابریشم

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش قم طرح لچک ترنج تمام ابریشم

فرش قم طرح لچک ترنج تمام ابریشم

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش قم طرح خشتی غلط تمام ابریشم

فرش قم طرح خشتی غلط تمام ابریشم

طرح فرش ,
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش قم طرح لچک ترنج غلط تمام ابریشم

فرش قم طرح لچک ترنج غلط تمام ابریشم

طرح فرش ,
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش مشهد طرح افشان تمام پشم

فرش مشهد طرح افشان تمام پشم

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش مشهد طرح افشان تمام پشم (مارک شیخ بو رنگی)

فرش مشهد طرح افشان تمام پشم (مارک شیخ بو رنگی)

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش قم طرح لچک ترنج ابریشم

فرش قم طرح لچک ترنج ابریشم

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش نائین طرح لچک ترنج 9لا کد 635

فرش نائین طرح لچک ترنج ۹لا کد ۶۳۵

طرح فرش
جنس بافت ,
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح خطیبی کرک و ریشه ابریشم کد 766

فرش تبریز طرح خطیبی کرک و ریشه ابریشم کد ۷۶۶

طرح فرش
جنس بافت ,
شهر تولید کننده

فرش تبریز طرح هریس کرک و ریشه ابریشم کد ۵۹۰

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده

فرش تبریز طرح هریس کرک و ابریشم کد ۵۸۸

طرح فرش ,
جنس بافت
شهر تولید کننده

فرش تبریز طرح سالاری ریشه و گل ابریشم کد ۶۰۸

فرش تبریز طرح نشاط کرک و ابریشم کد 558

فرش تبریز طرح نشاط کرک و ابریشم کد ۵۵۸

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده

فرش تبریز طرح هریس جدید کرک و ابریشم کد ۵۵۵

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده

فرش تبریز طرح هریس جدید کرک و ابریشم کد ۵۸۹

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش نائین طرح لچک ترنج کرک و ریشه نخ کد635

فرش نائین طرح لچک ترنج کرک و ریشه نخ کد ۶۳۵

طرح فرش
جنس بافت ,
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح رسول نامی کرک و ابریشم کد 140

فرش تبریز طرح رسول نامی کرک و ابریشم کد ۱۴۰

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح خطیبی کرک و ابریشم کد 442

فرش تبریز طرح خطیبی کرک و ابریشم کد ۴۴۲

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح خطیبی کرک و ابریشم کد 511

فرش تبریز طرح خطیبی کرک و ابریشم کد ۵۱۱

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح جدید هریس کرک و ریشه نخ کد 602

فرش تبریز طرح جدید هریس کرک و ریشه نخ کد ۶۰۲

طرح فرش
جنس بافت ,
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح ماهی کرک و ریشه نخ کد 470

فرش تبریز طرح ماهی کرک و ریشه نخ کد ۴۷۰

طرح فرش
جنس بافت ,
شهر تولید کننده
فرش تبریز طرح خطیبی کرک و ابریشم کد 204

فرش تبریز طرح خطیبی کرک و ابریشم کد ۲۰۴

طرح فرش
جنس بافت ,
شهر تولید کننده

فرش قم طرح خشتی تمام ابریشم کد ۲۲۰

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده

فرش قم طرح لچک ترنج تمام ابریشم کد ۲۴۲

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده

فرش تبریز طرح تقی زاده چله ابریشم کد ۶۴۵

طرح فرش
جنس بافت ,
شهر تولید کننده

فرش تبریز طرح علیا چله ابریشم کد ۵۲۷

طرح فرش
جنس بافت ,
شهر تولید کننده

فرش تبریز طرح خطیبی چله ابریشم کد ۵۴۵

طرح فرش
جنس بافت , ,
شهر تولید کننده

فرش تبریز طرح خطیبی چله ابریشم کد ۶۴۴

طرح فرش
جنس بافت , ,
شهر تولید کننده

فرش تبریز طرح خطیبی چله ابریشم کد ۶۴۳

طرح فرش
جنس بافت , ,
شهر تولید کننده

فرش تبریز طرح موج مهر نوین فر کد ۶۰۱

طرح فرش
جنس بافت ,
شهر تولید کننده

فرش ۸ ضلعی قم تمام ابریشم کد ۴۱۷

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده

فرش ۸ ضلعی قم تمام ابریشم کد ۴۱۶

طرح فرش
جنس بافت
شهر تولید کننده

فرش دایره قم تمام ابریشم کد ۴۱۵

طرح فرش
جنس بافت ,
شهر تولید کننده

فرش دایره تبریز چله ابریشم کد ۵۷۴

طرح فرش
جنس بافت ,
شهر تولید کننده

فرش دایره تبریز طرح شیرفر کد ۵۶۵

طرح فرش
جنس بافت ,
شهر تولید کننده