فرش مشهد طرح افشان تمام پشم (مارک شیخ بو رنگی)

فرش مشهد طرح افشان تمام پشم (مارک شیخ بو رنگی)

فرش مشهد طرح افشان تمام پشم (مارک شیخ بو رنگی)

مشخصات
کد فرش 6 در 4 متر مربع
طرح فرش
رنگ های اصلی
جنس بافت
شهر تولید کننده
رج شمار (تراکم)
ابعاد
ابعاد دقیق

تولیدات مشابه