رج شمار

رج شمار (رج) به تعداد گره های در یک ردیف از فرش دستباف گفته میشود که هرچه تعداد آن در یک فرش بیشتر باشد آن فرش دارای کیفیت خوب و ارزش بیشتری خواهد بود.

این واحد رج شمار که نشانگر ریز و درشت بودن گره ها lمیباشد در صورتی که تعداد رج شمار پایین باشد یعنی گره ها درشت تر و میزان مواد مصرفی در فرش کمتر است و در صورتی که تعداد رج شمار بیشتر باشد یعنی گره ها ریز تر بوده و مواد مصرفی در تولید فرش بیشتر و حجیم تر بوده است.

مشخصات
کد فرش
طرح فرش
رنگ های اصلی
جنس بافت
شهر تولید کننده
رج شمار (تراکم)
ابعاد
ابعاد دقیق

تولیدات مشابه